Friday, 6 June 2008

Yn y dechreuad

Mae'r blog yma wedi cael ei greu er mwyn cael gofod i arddangos rhai o'r pethau Cymreig a Chymraeg sy'n mynd ymlaen yng nghanolbarth Lloegr. Dewch yn ôl yn fuan i weld lluniau, clipiau fideo ac erthyglau diddorol.
JPS

2 comments:

Viv said...

Dw i wedi mwynhau yr Ysgol Undydd Derby heddiw 27ain mis Medi 2008 o lawer Jonathan. Diolch yn fawr iawn a diolch i Marilyn am y cawl mor flasus!
Hwyl fawr iawn,
Viv

Viv said...

Meddai Jonathan Simcock, ‘Ar ddydd Gwener yr wythnos yma roeddwn i'n paratoi pob math o bethau (arwyddion, ffurflenni cofrestru, bwyd, ac yn y blaen) ar gyfer yr Ysgol Undydd Cymraeg Derby. Eleni roedden ni'n cynnal yr ysgol am y bedwaredd tro. Fel arfer, roedd Elin Merriman yn athrawes i'r dechreuwyr pur, tra roedd Eileen Walker yn arwain y dosbarth canolradd.
Roedd y dosbarth profiadol yn cael tri sesiwn gwahanol, sef Viv Harris yn son am idiomau Cymraeg, Beti Potter yn siarad am ardal ei magwraeth hi, sef Dyffryn Conwy, ac ar ôl cinio, aeth y grŵp i drafod sut i hybu’r Gymraeg ymhlith dysgwyr a Chymry Cymraeg yr ochr yma i Glawdd Offa.
Gan gynnwys gwirfoddolwyr ac athrawon roedd 33 ohonon ni'n bresennol. Niferoedd digon iachus faswn i'n dweud! Jonathan Simcock said, ‘On Friday this week I was preparing all sorts of things (signs, registration forms, food, and so on) for the fourth Derby One Day Welsh School. As usual Elin Merriman taught the beginners, while Eileen Walker lead the intermediate class. There were three different sessions for the experienced class, namely Viv Harris talking about idioms, Beti Potter relating about Dyffryn Conwy, where she was brought up, and after lunch, the group went on to disuss how to promote the Welsh Language amongst learners and Welsh speakers this side of Offa’s Dyke. Including volunteer helpers, and teachers there were 33 of us present. A very healthy number I would say!’

Yn arwain leading the gwirfoddolwyr volunteers was our very own Gwynne Davies – dw i wedi methu I failed to find a Welsh idiom corresponding to ‘chief cook and bottle washer’ and, of course, to translate idioms gair am air word for word into another language is just not done!
And ymhlith y dysgwyr amongst the learners were Gwynne’s mab son Gareth in the dosbarth profiadol and his merch yng nghyfraith newydd new daughter-in-law Caryn sy’n newydd ddechrau dysgu’r iaith y nefoedd newly started learning the language of heaven.
Gwych on’d yw hi? Brilliant isn’t it? Hwyl,
Viv