Sunday, 7 November 2010

Cynhaliwyd cyfarfod misol Bore Coffi Popeth yn Gymraeg yn Nhŷ Howell Price yn West Bridgford. Daeth 16 o bobl at ei gilydd am bron iawn dwy awr o sgwrs, te, coffi a chacenau cri! Roedd hi'n braf iawn cael gweld Viv Harris yn mynychu'r bore am awr gron! Mae gan Gymdeithas Nottingham rhaglen lawn y tymer yma efo amrywiaeth o siaradwyr, gwasanaethau Capel, gwasanaeth carol dwyieithog ym Mis Rhagfyr a Noson Lawen ar ddiwedd tymer 2010-2011 ym Mis Mai. Gwelir http://www.devamedia.co.uk/cymdeithas/nottingham am fanylion llawn. Yr ydw i'n edrych ymlaen at y cyfarfod nesa yn arw.

Sunday, 8 August 2010

Canu emynau dros 60 oed

Llongyfarchiadau i Gwynne Davies am fentro yn y gystadleuaeth Canu Emyn i bobl dros 60.
Yn anffodus cafodd Gwynne dim cyrraedd y llwyfan y tro'ma. Blwyddyn nesa yn Wrecsam 'te?
Mi gawson ni dipyn o hwyl ar Faes y Brifwyl beth bynnag. Roedd sawl un o Nottingham yno, Gwynne a Marilyn, Steffan a Joella oedd yn gwneud gwaith clodwiw ar ran Maes D.

Friday, 2 July 2010

CartrefDoes un lle yn debyg i gartref! Ac yn bendant cawson ni croeso cynnes yn Nhŷ Gladys 'Morgan'. Dydy Morgan dim cyfenw go iawn Gladys, ond dyna beth oedd Gwynne yn awgrymu ar ein hymweliad tro diweddaf pan welon ni y ceir Morgan sgleiniog wedi parcio wrth ochr y tŷ.
Beth bynnag dim ond 9 ohonon ni oedd yn bresennol ar fore Dydd Gwener yr ail o Orffennaf. Ond roedd y sgwrs mor ddifyr fel arfer ac roedd y tywydd yn ddymunol iawn. Dim gormod o wres a dim gormod o law chwaith. Cawson ni Chwibdaith o gwmpas yr ardd cefn efo ei gŵr hi cyn mynd am sesiwn paparaziadd o flaen y tŷ i gael tynnu lluniau ffotograff. Diolch o galon i Gladys am ei lletygarwch hi.

Friday, 4 June 2010

Braf yn yr haf!


Cafwyd Bore Coffi Popeth yn Gymraeg misol ei gynnal yn Nhŷ Beti yn ardal West Bridgford, Nottingham ar fore Dydd Gwener y 4ydd o Fehefin.
Roedd 13 aelodau o Gymdeithas Cymry Nottingham yn bresennol a chawson ni wledd o bethau melys megis cacennau, bisgedi a digonedd o de a choffi. Beth oedd yn rhagorol oedd y cyfle i eistedd yn yr ardd i fwynhau’r awyr cynnes a'r heulwen.
Yn union fel arfer cawsom sgwrs ddifyr, ond uchel bwnt y bore, heb amheuaf oedd y chwibdaith o amgylch gardd cefn y tŷ. Mae Beti yn gweithio yn galed yn cadw'r ardd efo lawnt a gwelâu blodau hardd ond hefyd gwyliau lysiau a hyd yn oed perllan fechan ar waelod yr ardd.
Petawn ni i gyd yn gallu creu'r math campwaith! Diolch i Beti am ei lletygarwch hi!

Friday, 14 May 2010

Howell Price ar radio Cymru

Cafodd Howell Price ei gyfweld ar Radio Cymru ar ddydd Iau. Roedd o'n adolygu'r ffilm newydd Robin Hood ar raglen Nia.
www.bbc.co.uk/iplayer/cy/episode/b00sbpb4/Nia_Roberts_13_05_2010/
Mae Howell yn mynychu'r Bore Coffi Popeth yn Gymraeg sy'n digwydd yn fisol yn Nottingham.

Sunday, 9 May 2010

Pica ar y Maen


Mi ges i benwythnos diddorol iawn dros y Sul. Ar y Dydd Gwener gyrrais i draw i Nottingham i ymuno a chriw'r Bore Coffi Popeth yn Gymraeg Cymdeithas Cymry Nottingham. Roedd 10 o bobl yn bresennol yng nghartref Dafydd a Dilys Hughes. Cawson ni awr a hanner o sgwrs ddifyr ac wrth i mi adael ces i nes neges tecs oddi wrth fy ngwraig i ffonio Radio Cymru yng Nghaerdydd. O ganlyniad i'r sgwrs mi fydd aelodau o'r Gymdeithas yn cael eu cyfweld ar Radio Cymru cyn bo hir. Felly mi wna i son mwy am hynny yn y bennod nesa.
Ar Ddydd Sadwrn es i draw i Derby ar gyfer y Gweithdy Cymraeg Misol. Wnaeth Elin Merriman y tiwtor jobyn go dda o arwain y sesiwn ac ymhlith yr wyth o bobl yno roedd 'Ifan' sy'n aelod o SSIW (Say Something in Welsh http://www.saysomethinginwelsh.com/ ) o Fanceinion a hefyd Cymro alltud David Phillips o Derby.
Heddiw (Dydd Sul) dan ni wedi bod yn arbrofi efo rysáit Figan ar gyfer Pica ar y Maen, a rhaid i mi ddweud bod y canlyniad yn dderbyniol iawn.

Friday, 5 March 2010

Bore Coffi popeth yn Gymraeg Mis MawrthWnaeth aelodau Cymdeithas Cymry Nottingham cwrdd yn Nhŷ Gwynne Davies yn Beeston, Nottingham ar gyfer y Bore Coffi Popeth Yn Gymraeg Mis Mawrth. Cawson ein difyrru am 15 muned cyn y Bore Coffi gan aelodau Côr y Gymdeithas yn ymarfer ar gyfer y Gymanfa Ganu sy'n mynd i gael ei chynnal ar y 14 o Fawrth.
Yn ystod y bore cawson ddigon o gyfle i sgwrsio, cyn i Dewi Morris adrodd dipyn o hanes Llen Gwerin Meirionydd. Hefyd cawson ni gweld hen gopi o Daith Y Pererin sy'n bia i Wynne Davies. Mis nesa mi fydd y cyfarfod ar yr ail Ddydd Gwener ym Mis Ebrill.